Algemene voorwaarden 

Per 1 januari 2019

Bij Pound 4 pound zijn de algemene voorwaarden van Get Healthy van kracht. Bijkomende bepalingen van Pound 4 pound zijn te vinden in artikel 11

 

Definities              

Get Healthy: Healthcenter Get Healthy Sliedrecht,  alsmede de activiteiten die onder de naam Get Healthy worden aangeboden.

GH pas: toegangspas voor de GH vestiging.

GH vestiging: de fysieke locatie waar GH wordt aangeboden.

Bedrijfsfitness: deelname aan GH tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (i) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of (ii) waarbij de werknemer via de door GH voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van GH

Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met GH ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van GH kan worden afgenomen.

Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het Lid waarmee het Lid duurzaam samenwoont en/of bij het Lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 21 jaar en waarvan de samen- of inwoning kan worden aangetoond door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie. Gezinsleden kunnen verzocht worden zich te registeren en te legitimeren als gezinslid van het Lid. Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de datum van getekende inschrijfdatum.( is startdatum)

Inschrijving: een inschrijving waarmee men lid wordt van GH.

Jeugdlid: een natuurlijk persoon tussen de 14 en 18 jaar die op eigen naam lid is.

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen GH en lid door inschrijving via het inschrijfformulier van GH waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.

 

Artikel 1               Aanmelding en toegang

 1. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via het inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst. Deze dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn.
 2. Voor het inschrijven is inschrijfgeld verschuldigd. U dient deze contant of via automatische incasso te voldoen.
 3. De betalingsverplichting en de automatische incasso beginnen op de datum van aanmelding. Indien de aanmelding niet op de eerste dag van de maand plaatsvindt, wordt de contributie van de eerste maand verrekend met het aantal dagen van de maand die nog over zijn.
 4. Inschrijving voor jongeren onder de 18 jaar kan alleen met toestemming en fysieke aanwezigheid van een ouder/verzorger.
 5. Bij het onbeperkt (familie) lidmaatschap kan het lid binnen de openingstijden onbeperkt gebruik maken van zowel de fitnessruimte als de groepslessen.

(m.u.v. de COPD-uren)

 1. Bij het 1x per week abonnement kan het lid 1x per week gebruik maken van zowel de fitnessruimte als de groepslessen (m.u.v. de COPD-uren)
 2. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Bij langdurige ziekte of vakantie kan in sommige gevallen, na uitdrukkelijke toestemming van GH, iemand anders tijdelijk op de pas komen sporten. Hiervoor dient een “overdracht ledenpas” formulier ingevuld en ondertekend te worden. Het lid blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betalingsverplichting en staat er voor in dat degene die in zijn/haar plaats komt sporten de algemene voorwaarden en huisregels van GH naleeft.
 3. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan GH doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap van GH en om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van GH tot wederopzegging van het abonnement volgens de geldende regels van GH. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Artikel 2               GH-ledenpas

 1. De GH-ledenpas blijft ten alle tijden eigendom van GH
 2. Bij inschrijving bij GH wordt een pasfoto gemaakt die zichtbaar is bij het inscannen van de ledenpas.

c.i Alle getekende lidmaatschappen voor 1 januari 2017 heeft een borg op de ledenpas. Deze wordt geretourneerd na inlevering van de pas bij beëindiging van het lidmaatschap.

c.ii Een getekend lidmaatschap wat aangegaan is na 1 januari 2017 heeft geen borg op de ledenpas.

 1. Het lid dient bij ieder bezoek in te scannen met de GH-ledenpas. Op verzoek van het personeel dient u zich te legitimeren om fraude te voorkomen.
 2. Met de GH-ledenpas krijgt het Lid 10% korting bij de bedrijven die aangesloten zijn bij ons ledenpasvoordeel. (vraag naar de voorwaarden)
 3. Bij verlies of diefstal van de pas dient deze vervangen te worden. De kosten hiervoor worden bij het lid in rekening gebracht.

 

Artikel 3               Openingstijden en groepslessen

 1. GH is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 2. GH is gerechtigd om te sluiten wegens reparatie of onderhoudswerk.
 3. GH is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 4. GH is gerechtigd het groepslessenrooster tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 5. GH is gerechtigd om tijdens schoolvakantie, rond feestdagen of door ziekte of vakantie van de groepslesinstructeurs , een aangepast groepslessenrooster te draaien, waardoor lessen kunnen uitvallen of op een andere dag ingehaald kunnen worden.
 6. Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). Indien er geen plek is in een groepsles, geeft dat geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
 7. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden bij sluiting, wijziging van openingstijden, of het vervallen of verplaatsen van groepslessen.

 

Artikel 4               Lidmaatschap en abonnementen

 1. Een lid kan bij GH kiezen voor een maandabonnement, halfjaarabonnement of een jaarabonnement.
 2. Bij een jaarabonnement wordt een lidmaatschap aangegaan voor tenminste 1 kalenderjaar vanaf de ingangsdatum van de getekende overeenkomst, tevens startdatum. Als de lidmaatschapsovereenkomst niet op de eerste dag van de maand begint, loopt het contract tot het einde van de maand waarin het jaarcontract afloopt. Als het lid zijn lidmaatschap niet een maand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij GH opzegt, wordt het lidmaatschap op de eerste volledige maand na de contractduur automatisch omgezet in een maandabonnement voor onbepaalde tijd. (u betaalt dan ook het dan geldende tarief van een onbeperkt maandabonnement) tenzij het lid een nieuw jaarcontract afsluit
 3. Bij een maandabonnement wordt een lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij de ingangsdatum van het contract de datum van ondertekening van het machtigingsformulier is.
 4. Maandabonnementen kunnen per eerste datum van de volgende maand omgezet worden van onbeperkt naar 1x per week en vice versa of naar een jaar/halfjaar abonnement. Voor een jaarabonnement dient dan een nieuw contract te worden afgesloten.

 

Artikel 5               Termijn en betaling

 1. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.healthcenter-gethealthy.nl of bij de balie van GH op te vragen.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 3. Betaling van het lidmaatschap dient vooruit te geschieden via automatische incasso. Deze wordt op de 5e van de maand, plus of min 2 dagen, van het rekeningnummer afgeschreven wat vermeld staat op het incassoformulier.
 4. Bij niet tijdige ontvangst door GH van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. GH is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, dan wordt de GH pas geblokkeerd. Indien het lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het lid in verzuim, en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 5.b hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.
 5. Een GH pas wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan bovendien de toegang tot GH worden geweigerd. Daarenboven is GH gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 6. GH behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 10% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 7. Indien het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt fitness, onbeperkt groepslessen of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van GH waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 8. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan tenzij er sprake is van een medische reden, zoals vermeld in 6.e

 

Artikel 6               Beëindigen lidmaatschap

 1. Beëindiging van het lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient per opzegformulier of per brief te geschieden. Het opzegformulier kunt u afhalen en inleveren bij de balie. De brief dient gericht te worden aan GH, Krommestoep 1-B, 3361 CH Sliedrecht, met vermelding van naam van het Lid, pasnummer, geboortedatum en ondertekend door het Lid. Om ontvangst te waarborgen adviseert GH dit middels een aangetekend schrijven te doen.
 2. Voor alle maand abonnementen geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. Een kalendermaand wil zeggen dat er nog een maand betaalt wordt, na de maand waarin men opzegt.
 3. De GH pas dient u na beëindiging van het lidmaatschap te retourneren aan GH.
 4. GH behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van een GH medewerker, de GH pas in te vorderen en een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
 5. Opschorten van het lidmaatschap is niet toegestaan c.q. mogelijk. Uitzondering hierop is in geval van medische redenen waardoor het lid niet in staat is te sporten. Hiervoor dient het Lid een verklaring van zijn/haar arts te overhandigen. Na de afgesproken periode van opschorten, wordt het abonnement automatisch weer actief. De opzegtermijn van een kalendermaand blijft van kracht. In geval van een jaarabonnement, wordt de opgeschorte periode na beëindiging van het contract ingehaald, inclusief de betalingsverplichting.

 

Artikel 7                Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van GH, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Zowel GH als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid.
 3. Het lid zal zowel GH als de medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 4. Zowel GH als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

 

Artikel 8                Klachten en huisregels

 1. In geval van klachten met betrekking tot GH dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de aanwezige medewerker en in tweede instantie tot GH management.
 2. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en van de huisregels van de GH en hiernaar te handelen.
 3. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van GH staan op de website www.healthcenter-gethealthy.nl en zijn bij de balie van GH op te vragen.

 

Artikel 9               Persoonsgegevens en medische gegevens.

 1. GH verwerkt persoonsgegevens zonder toestemming van het lid voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van het lid over het gebruik van het lidmaatschap(alleen bij abonnementen die geheel of gedeeltelijk worden betaald door de werkgever), ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van GH en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van GH.
 2. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. GH kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum.
 3. Het betreffende lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan GH.
 4. Het lid geeft toestemming voor inzage in de medische gegevens voor alle medewerkers van GH. Daarnaast geeft het lid toestemming voor inzage in medische gegevens aan hulpverleners, indien er sprake is van een noodgeval, ter beoordeling door de GH medewerkers, bijvoorbeeld een ongeval, onwel wording of andere gebeurtenissen bij GH, waarbij hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, moeten worden ingeschakeld. Indien er geen sprake is van een noodgeval, hebben alle medewerkers van GH een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de medische gegevens van het lid.
 5. Het is van groot belang om de medische gegevens, zoals bekend bij GH, up-to-date te houden. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen, zoals bijvoorbeeld medicijngebruik. Wijzigingen kunt u doorgeven aan een van de GH medewerkers. GH en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het doorgeven van foutieve of achterhaalde medische gegevens aan hulpverleners.

 

Artikel 10               Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met GH aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en GH zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar GH is gevestigd.

 

Artikel 11              Bijkomende bepalingen Pound 4 Pound

 1. Pound 4 Pound behoudt zich het recht om gebruik te maken van de algemene voorwaarden van Get Healthy
 2. Get Healthy blijft ten alle tijden eindverantwoordelijke voor P4P
 3. Pound 4 Pound werkt volgens: No Cure, No Pay.
  Onder ‘geen resultaat’ verstaan we binnen het gestelde termijn geen enkele vorm van resultaat/vooruitgang.

 

Artikel 12               Tot slot

 1. Bij GH is cameratoezicht aanwezig.
 2. Door zijn/haar inschrijving verklaart het lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van GH/P4P te accepteren.

 

Afvaltraject

Pound 4 Pound

Krommestoep 1b

3361 CH Sliedrecht

0184 - 633315

info@pound4pound.nl